Lauritz Jensen
(-1593)
Präst i Vall och Hogrän på Gotland (I)

Far: Johannes (1530-)
Mor:
Födelse: före 1560  
Dop: 

Gemål:
Lysning:  
Vigsel:  
Barn: Nils Lauritzen Gardeus (1584-1661)

Död: 1593 åu Vall (I) Död i Vall prästgård
Begravd:  
Livshistoria:  mf ff mm ff mm ff (6348) mf ff mm mm fm ff(6388)
(här* avser i det här fallet Vall och Hogrän)
I Visby stifts herdaminne av O. W. Lemke sidan 192 står följande:
Lauritz Jensen Pastor här* före 1574
Var en illasinnad man, öfver hvilken Superintendenten Mester Moritz Christensen Glad i ett bref af d. 8 Juni 1575 till Dr Pofvel Madsen angående de gotländska prester isynnerhet klagar. (Brefvet i sin helhet är infördt i Danske Magazin, 3:dje Binds 3:dje Hefte, sidd. 179-183)

Ett fult streck af honom var att han genom ett falskt pantebref hade förskaffat sig förskrifning på borgarens i Visby Nils Kocks hus och gård 1574.

I protocollerna härstädes förekommer om honom följande:
Han hade 3 församlingar, Vall, Hauggrän och Atlingbo. År 1588 d. 14 Febr. klagades, att han försummat gudstjenst i Atlingbo 8 söndagar å rad. Till sin ursäkt förebar han sjukdom och 3 kyrkor och sade sig likaså gerna kunna vara af med den i Atlingbo, som de med honom.
Resolutionen på klagomålen blef, att Atlingbo församling skulle skiljas från Vall och förses med egen Pastor vhilket nu ock gick i verkställighet.
Hr Laruritz hade äfven Björke (antingen före eller efter Atlingbo) till annex under Vall, men måste lemna det godvilligt, emedan han befallt sin klockare att der döpa och begrafva barn.
Likafullt klagade han hos regeringen i Köpenhamn, att han blifvit skiljd från annexen Björke förmedelst en lösaktig prestqvinnas efterhängsenhet.

Han var "illa beryktad" men har trots detta tydligen haft sina kollegors förtroende, vilket följande utdrag ur Rudolf Björkegrens "Gotländskt" sid 148 ger exempel på.
"Den 4 april 1588 avled Fredrik II. Hans son, hertig Kristian, var då endast omkring 11 år gammal. Sommaren 1584 hade emellertid konung Fredrik låtit föra honom omkring på landstingen i riket för att han skulle hyllas som blivande konung.
Även från Gotland hade man skickat en deputation till Lund för detta ändamål. Representanterna för Visby vore, enligt Magistratens brevbok, borgmästarna Hans Kiöster och Nils Schaffbo, rådmannen Jörgen Olsen samt borgaren Hans Stancke


Lauritz var bosatt på följande platser:
Gotland (I) Vall, prästgården
Samtida händelser
1555-1557 Krig mot Ryssland. Finland härjas svårt.
1560 Gustav Vasa dör och efterträds av sin son Erik XIV.
1563-1570 Nordiska sjuårskriget. Krig mot Danmark och Lübeck.
1564 William Shakespeare föds.
1568 Efter uppror blir Johan III ny kung. Erik XIV blir avsatt.
1570-1583 Sverige angrips av Ryssland och dras in i det Livländska kriget.
1577 Den avsatta kungen Erik XIV dör på Örbyhus slott.
1592 Johan III dör och efterträds av sonen Sigismund som även är kung i Polen.
Källor:
Visby stifts herdaminne av O. W. Lemke (sidan 192)
Rudolf Björkegrens "Gotländskt" sid 148