Kerstin Svensdotter
(1599-1688)
Prästfru i Tryserum (E)

Far: Sven Jönsson
Mor: Ingegärd Månsdotter
Födelse: 1599-09-24 Östra Ryd (E) Källösa
Dop: 

Gemål: Nicolaus Benedicti Retzius (1594-1653)
Lysning:  
Vigsel: 1624-09-18 Tryserum (E) Kerstin var vid giftemålet husjungfru i Fogelvik.
Barn: Nils Trybom (1633-1708)

Död: 1688-02-24 Tryserum (E) Ehreborne och dygdesam och gufrucht.. Matrons hust. Kerstin Swensdotter, ..wyrdige Sahl [?] hr Niels Benedicti Retzii, fordom kyrkioherdes efterlefwerska härj Tryserum, afsomnade S. Mathiae dagh, och blef med heder [?] begrafwen den 19 Martij:
probsten hr Joen Wijkman, .... Ætas 88 åhr och 6 Månader hade förkofrat sig j Lifztijden med barn och barnabarn 61 och Barnabarns barn
Begravd: 1688-03-19 Tryserum (E)
Livshistoria:  ff mm fm mf ff m (2481)
Kerstin Svensdotter föddes måndagen den 24 september 1599 i Källösa i Östra Ryd socken i Småland, av föräldrarna Ingegärd Månsdotter och hennes man Sven Jönsson.

1624 när hon var nästan 25 år gammal gifte hon sig med Kyrkoherden i Tryserums socken, Nicolaus Benedicti Retzius som var 29 år gammal.

Kerstin och Nicolaus Benedicti Retzius fick följande barn:
1) Benedictus Nicolai Retzius 1625-
2) Margareta Retzia 1629-1708
3) Sven Retzman 1631-1688
4) Nils Retzius 1632-
5) Nils Trybom 1633-1708
6) Jahan Retzius 1635-1642
7) Benjamin Nicolai Retzius 1637-

Hennes barnbarn Jahan Bengtsson Retzius Rosenstolpe (1668-1758) skrev följande om sin farmor:

§ 1
Min far-Mor Kierstin Suensdotter blef född uthi Öster-Ry sochn och Källösa gårdh wijd Laurentii tijd åhr 1599.
Ao 1602 blef hennes fader död genom then då grasserade pestilentz. När hon sedan någon tijd hade wistas hemma hos sin Moder, blef hon tagen till tiänst uthi Barnkammaren hos Welborne H. Tyche Larsson Gyllencreutz och dess fru Welborne Britha Ikorne, hwar ifrån hon efter 2 åhrs förlopp ankom uthi Högwelborna Fru Beatha Geres på Biörkewijk Håf, och upwachtade, dess dotter Jomfru Ibba Oxenstierna uthi 5 åhrs tijd.

Der efter betiänte hon då förtijden landzhöfdingens öfwer Finland och Åbo län Wälborne H. Johan Pontussons fru, åfwannämbde Jomfrus Syster, Högwelborne fru Karin Oxenstierna uthi 4 åhr, och war med henne under samma sin tiänst, uthi Finland.

Sedan tog hon ifrån henne efter Modrens begiäran afskied, och war hemma uthi ett åhr. Hwarefter hon blef kallad till tiänst uthaf Welborne Jomfru Agnetha Sneckenborgh på Fyllingerum. Ifrån hwilkens upwachtning, som hon uthi 7 åhrs tijd giordt hade, inträdde hon uthi ächtenskap med min farfader Nicolaus Benedicti Retzius, som uthi det förestående 12 Capitel omrördt är.

§ 2
Deras barn woro 7 st. Sex Söner och en Dotter. hwilkas nampn äro: Benedictus, Nicolaus, Margaretha, Suen, Nils, Jahan, Beniamin. Om dem hwardera skall uthi särskilte Capitel efter den ordning som de äro födde, förmält blifwa.

§ 3
Efter min farfaders död, som skiedde på det 26 åhret efter des bröllop medh min farmoder, flytte hon ifrån Prästegården uthi Tryserum och begaf sigh på sin och sine barns gårdh Skinnebo uthi nästförenämbde Sochn, der hon uthi 30 åhrs tijd boandes war. Men åhr 1683 d. 25 November flytte hon för dess höga ålder och der af flytande swagheter till Prästegården igen och blef der hos sin dåtter och Måg H. Olof Wigius intill sin dödh hwilken skiedde d. 24 Feb: åhr 1688. Den 18 Martii samma åhr blef hon uthi Tryserum Kyrkia begrafwen. Hennes ålder war 88 åhr. Lemnade efter sig barn och barnabarns barn 60 st.

På julafton 1653, och efter 29 års äktenskap dog hennes man Nicolaus, 59 år gammal.

Själv levde hon ännu i 34 år till, dvs hon avled 1688, 88 år gammal.

Kerstin var bosatt på följande platser:
Östra Ryd (E)
Tryserum (E) Prästgård
Samtida händelser
1606 Rembrandt föds den 15 juli i Holland.
1611 Karl IX dör och Gustaf II Adolf blir kung.
1613 Kalmarkriget avslutas. Sverige tvingas betala lösen för Älvsborgs fästning.
1628 Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker under sin första resa.
1650 90 procent av svenska folket bor på landet, 45 procent ägde jorden de brukade.
1650 Alla svenskar måste besöka kyrkan på söndagar, de som inte kom straffades hårt.
1660 Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1666 Lunds universitet grundas.
1668 Sveriges riksbank grundas.
1676 Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde.
1685 Johann Sebastian Bach föds i Tyskland.
1685 Georg Friedrich Händel (Barockmusikens mästare) föds i Tyskland.
1687 Sir Isaac Newton upprättar gravitationslagen.
Källor:
Dödsbok: Tryserum 1634-1697 CI:1 sidan: 317
Dödsbok: Tryserum 1634-1697 CI:1 sidan: 317
http://www.edu.linkoping.se/lokalhistoria/oden/2001/jahan_retzius_rosenstolpe_2.htm