Lauritz Nielsen Helsingburgicus
(1550-1613)
1592 Pastor i Barlingbo
1594 Assessor i Consistorium
1595 Prost över Norra Tredingen
1601 Sognepräst i Visby
General-Prost på Gotland (I)

Far:
Mor:
Födelse: 1550 Helsingborg (M) 
Dop: 

Gemål: Margareta
Lysning:  
Vigsel:  
Barn: Nils Lauritzen Brönsinus (1596-1680)

Död: 1613-08-04 Visby (I) (63 år)
Begravd:  
Livshistoria:  mf ff mm mm ff ff (6384)
I Lemkes herdaminne sidan 25 står följande:
Lauritz Nielsen var född i Helsingborg, såsom man kan se af hans epitaphium och af hans underskrift i Lärbro kyrkoräkning år 1600: Laurentius Nicolai Helsingburgicus, Præpos

Han var född 1550, blef 1592 Pastor i Bardlingbo efter M. David Bilefeld, 1594 assessor i Consistorium, 1595 Prost öfver Norra Tredingen, och slutligen 1601 Sogenprest i Visby, Prost öfver Medeltredingen och General-Prost öfver Gotland.

På hans epitaphium står Prost offver Gulland och enl. Rhyzelius kallas han i ett bref af 1607 Præpositus Generalis Guthlandiæ, i hvilken egenskap han ock finnes hafva ordinerat prester.

År 1611 förnyades "Nogle Artickle, efter hvilka Predikanterne paa Gulland skal rette sig ved tilbörlig straff, som är samtycht paa Generall Capitell i Visby, udi Erlig oc Welbyrdig Chrisopher Walckendorffs, saa vell som siden udi Welbyrdig Emike Kaasis tider oc Nerwerelse" nemligen:
1) Om Forsömmelse hoos Predikanterne
2) Om Kierkemisse dage
3) om aarlige Bededage
4) om Samfundsdage at holde
5) om Dricke som plejer at skie paa de stoore höjtiider eller andre helligdage

6) om Haandlagen at bruge under Sacramenternis utdelelse
7) om Offerblokke udi kierkerne
8) om dennem, som lægger sig sammen forend de fuldkomme deris echtenskap
9) om Brylluper, Barsel och andre gjestebud
10) om Brudefolk, som pleje at gaa til Sacramentit förste dag uti Brylluppet
11) om Bruden at inlede anden dag udi kierken
12) om Liig at jorde
13) om Testamentz gafve
14) om Hugning udi kirkeskogen
15) om Kirkens jord och eiedom
16) om Sognevidne at tage eller gifve
17) om Tiende
18) om nytilkommandis Præster
19) om læsning och signelse
20) om Landlöbere eller andre landstrygere
21) om Capitell at holde

År 1612 hade Lauritz Nielsön en tvist med Landsherren Brostrup Gedda som dock var en from och gudfruktig man, enligt Strelows vittnesbörd. Huru tvisten aflopp, är oss ej bekant; men Rhyzelius tror sig veta, att Lauritz slutade den med heder, "ty han var en försigtig och allvarsam man, som i sin tid rettade mycket oskick, som under de monga på en tid skedda omskiftelser hade insmugit sig"

Hans död inträffade d. 4 Aug. 1613 enligt hans epitaphium, som lyder:
Anno MDCXIII den IV Augusti døde Hederlig och Vellærd Mand Herr Lauritz Nielsson helsingb. Sogne.prest her i Visby och Prost offver Gulland, och ligger her neden begraffven, förventendis en ærefuld upstandelse paa den yderste dag. Hans gandske alder 63
Hans hustru hette Margareta, med hvilken han hade 5 söner och 2 döttrar.
En hans son Nils Lauritzen blef sedan Kyrkoherde i Heide och Prost öfver Medeltredingen.

Strelov omtalar en skön likpredikan, som Lauritz Nielsön höll öfver den 1607 d. 30 Oct. aflidne Landsherren öfver Gotland Herman Juel till Aabierg.

Lauritz var bosatt på följande platser:
Helsingborg (M)
Gotland (I) Visby
Samtida händelser
1560 Gustav Vasa dör och efterträds av sin son Erik XIV.
1563-1570 Nordiska sjuårskriget. Krig mot Danmark och Lübeck.
1564 William Shakespeare föds.
1568 Efter uppror blir Johan III ny kung. Erik XIV blir avsatt.
1570-1583 Sverige angrips av Ryssland och dras in i det Livländska kriget.
1577 Den avsatta kungen Erik XIV dör på Örbyhus slott.
1592 Johan III dör och efterträds av sonen Sigismund som även är kung i Polen.
1599 Kung Sigismund avsätts och Karl IX blir svensk riksföreståndare.
1600 Linköpings blodbad.
1604 Karl IX blir kung.
1606 Rembrandt föds den 15 juli i Holland.
1611 Danmark angriper Sverige.
1611 Karl IX dör och Gustaf II Adolf blir kung.
Källor:
Visby stifts herdaminne av O. W. Lemke (sidan 25)
Visby domkyrka av Gunnar o Karin Svahnström
(sidan 95, 96, 153, 159-160)